Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024
Novosti

ISUSOVO USKRSNUĆE – NAŠA JE RADOST

ISUSOVO USKRSNUĆE – NAŠA JE RADOST

USKRSNA PORUKA 2019.

 

„Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.“

 

Uskrsno jutro zbunilo je mnoge. Isusov grob je otvoren i prazan. Marija Magdalena javlja Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio. I oni zbunjeni otrčaše do groba. Prvi uđe Šimun Petar. Tada uđe i onaj drugi učenik i vidje i povjerova. „Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.“

Da, Pisma su najavljivala da će Isusov grob već treći dan nakon smrti ostati prazan. Sam je Isus i učenicima i mnoštvu govorio o svojoj proslavi i pobjedi nad smrću. Isus je uskrsnuo. Živ je! I zato je njegov grob prazan i otvoren, jer u njemu nema više smrti. A Životu nije mjesto u grobu.

Bog iz ljubavi prema čovjeku i nakon njegova grijeha i pobune protiv Boga, šalje na svijet svoga Sina Isusa Krista koji je ponizno prihvatio biti malen i neznatan. Za njega Pisma svjedoče da je prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući. Pozivao je sve da ga slijede, da zajedno s Njime nadvladaju svako zlo, muku i smrt i da uđu zajedno s Njime u život.

On to jednako i danas nastavlja činiti po svojoj Crkvi, po Pismima, po apostolima i njihovim suradnicima, jer hoće da se svi ljudi spase. Crkva se i danas istinski trudi izvršiti primljeno poslanje: navijestiti svakom stvorenju ljubav Božju i pokazati put koji vodi spasenju.

 Kao što se progonilo glasnike Božje i prije i poslije Isusova dolaska na zemlju, kao što se progonilo i samoga Isusa i pribilo na križ, tako se i danas Crkva proganja u mnogim sredinama. Zlo neće nikada nadvladati dobro, smrt neće vladati nad životom jer je Isus svojom mukom i smrću nadvladao svako zlo, pobijedio smrt, uskrsnuo je i živi. Zato i danas njegova Crkva s ponosom i neustrašivo Riječju Božjom naviješta spasenje svijetu, nudi mir, budi nadu i uvodi u život.

Isusovo uskrsnuće je najznačajniji događaj u povijesti čovječanstva. Smrt je uništena. Isus svakome koji ga vjerom prihvaća i slijedi, daje sigurnost života vječnoga i garanciju da će i njegov grob, poput Isusova, biti otvoren i ostati prazan. Isus daje i garanciju da će na životnom putu biti s onim koji želi biti njegov i dati mu snage za nošenje životnog križa po kome se dolazi uskrsnuću.

Zato se Crkva kao Isusova zajednica ovdje na zemlji raduje svake godine proslavi Isusova uskrsnuća, slavi, Bogu zahvaljuje, miri se s Bogom i ljudima, nudi spasenje Božje. Dapače, Crkva i svake nedjelje slavi Uskrs, jer se okuplja u Isusovo ime, izgrađuje se i slavi Boga kao u slici onoga što će biti u Kraljevstvu Božjem gdje nam je Isus pripravio mjesto i gdje nas čeka.

 

Svim vjernicima i svim ljudima dobre volje čestitam sretan i blagoslovljen Uskrs uz obilje Božjeg blagoslova i mira.

 

 

                                                                                              Dražen, biskup

 

 

LA RESURREZIONE DI CRISTO – È LA NOSTRA GIOIA

Il messaggio di Pasqua del vescovo Dražen Kutleša, 2019.

„Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. “

La mattina di Pasqua confuse tanti. La tomba di Gesù aperta e vuota. Maria di Magdala lo fa sapere a Pietro e all’altro discepolo che Gesù ha amato. E loro confusi corsero alla tomba. Per primo entrò Simon Pietro. Allora entrò anche l’altro discepolo, e vide e credette. „Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. “

Si, le Scritture annunciavano che la tomba di Cristo già il terzo giorno dopo la morte sarebbe rimasta vuota. Gesù stesso parlo ai discepoli e al popolo della celebrazione e della sua vittoria sulla morte. Gesù è risorto. E’ vivo! E perciò la sua tomba e aperta e vuota, in essa non c’è più la morte. E la Vita non appartiene alla tomba.

Dio, per amore verso l’uomo, dopo il suo peccato e la sua rivolta contro Dio, manda nel mondo il suo Figlio Gesù Cristo che umilmente ha accettato di essere piccolo e modesto. Per lui le Scritture danno testimonianza che passo sulla terra facendo del bene e portando guarigione. Invitava tutti a seguirlo, a vincere insieme a lui ogni male, sofferenza e morte e ad entrare con lui nella vita.

Egli continua a fare ciò ugualmente anche oggi per mezzo della sua Chiesa, per mezzo delle Scritture, degli apostoli ed i loro collaboratori, perché vuole che tuti si salvino. La Chiesa tutt’oggi lavora con impegno per adempire alla sua missione: annunciare ad ogni creatura l’amore di Dio e mostrare la via che porta alla salvezza.

Come vennero perseguitati i messaggeri di Dio prima e dopo la venuta di Cristo sulla terra, come venne perseguitato Gesù stesso, e inchiodato sulla croce, cosi oggi la Chiesa viene perseguitata in molti ambienti e circostanze. Il male non avrà mai vittoria sul bene, la morte non avrà potere sulla vita, perché Gesù con la sua passione e morte ha sopraffatto ogni male, ha vinto la morte, è risorto e vive. Perciò la sua Chiesa oggi, fiera e coraggiosa, con La Parola di Dio annuncia la salvezza al mondo, offre la pace, risveglia la speranza e porta alla vita.

La resurrezione di Cristo è l’evento più importante nella storia dell’umanità. La morte è stata distrutta. A ognuno che lo accetta e segue con fede Gesù offre la sicurezza della vita eterna e la garanzia che la sua tomba, come quella di Gesù, sarà aperta e vuota. Gesù offre anche la garanzia che sarà con colui che vuole appartenergli e gli darà la forza per portare la croce per mezzo della quale si arriva alla resurrezione.

Perciò la Chiesa come comunità di Cristo qui sulla terra si rallegra ogni anno per la festa della Resurrezione di Cristo, celebra, ringrazia Dio, si riconcilia con Dio e con gli uomini, offre la salvezza di Dio. Anzi, la Chiesa festeggia la Pasqua ogni domenica, perché si raduna nel nome di Gesù, edificandosi e celebrando Dio come immagine di ciò che sarà nel Regno di Dio dove Gesù ci ha preparato il posto e ci attende.

A tutti i fedeli e a tutti gli uomini di buona volontà auguro buona Pasqua, ogni benedizione e pace.

                                                                                                                                                 Dražen, vescovo

 

 

Najave