Petak, 14 lipnja, 2024
Kultura i tradicija

Obnovljena kapela sv. Roka: Zaštićene čuvene freske u Roču

Znamenita kapela sv. Roka u Roču, romanička jednobrodna crkvica nadaleko poznata po svojim freskama, u cijelosti je obnovljena. Nedavno je završena sanacija unutarnje i vanjske žbuke čime je zaokružena cjelokupna sanacija ovoga sakralnog objekta.

Za realizaciju ovoga programa utrošeno je 102.290 kuna. Izvođač radova bio je Kapitel d.o.o. iz Žminja, dok je stručni nadzor povjeren Vjekoslavu Gašparoviću iz Zadruge Praksa iz Pule.

– Ministarstvo kulture u ovoj je godini za program zaštite kulturnog dobra, za sanaciju unutarnjih i vanjskih žbuka crkve sv. Roka u Roču, Gradu Buzetu odobrilo 80.000 kuna, dok je razlika sredstava osigurana u buzetskom gradskom proračunu, izjavila je pročelnica gradskog Odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Elena Grah Ciliga.

S obzirom je stanje zidnog plašta bilo vrlo loše, neravnomjeran raspored opterećenja zbog stare krovne konstrukcije izazvao je mnoga oštećenja u vidu pukotina, infiltracije vode, oštećenja od vlage i otpadanja žbuke, što je naročito bilo vidljivo na uglovima pročelja pa je Grad Buzet, kaže Grah Ciliga, prijavio program sanacije žbuke u unutrašnjosti i žbukanje vanjskog zidnog plašta na natječaj Ministarstva kulture.

Kapela sv. Roka u Roču ima svojstvo kulturnog dobra i zaštićeni je spomenik kulture upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. U neposrednoj je blizini gradskih vrata u Roču.

Mala jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom upisanom u začelni zid, poznata je po dvama slojevima fresaka u apsidi i manjim dijelom na bočnim zidovima iz 14. i 15. stoljeća u koje su urezani glagoljski grafiti. Stariji ciklus fresaka s prikazom Mučeništva sv. Petra datira se u 14. stoljeće i rad je nepoznatog talijanskog majstora, dok je mlađi sloj fresaka rad domaćeg majstora iz druge polovine 15. stoljeća.

Sredstvima Ministarstva kulture i Grada Buzeta početkom ove godine dovršena je i sanacija krovišta pokrivenog kamenim pločama s ciljem njegove zaštite od daljnjih oštećenja, a posebice zaštite fresaka. Pokazalo se, naime, da su oštećenja primjetna na cijelome krovu kapele, kao i da postoji problem sa statikom objekta koji zahtjeva cjelovitiji pristup sanaciji.

Radovi na rekonstrukciji postojećeg krova crkvice sv. Roka obuhvatili su zamjenu drvene krovne konstrukcije, korištenje identičnog pokrova, pokrov krova kamenim škriljama u vapnenom mortu te radove horizontalnog i vertikalnog povezivanja zidova i krova. Za rekonstrukcija krova kapele sv. Roka u Roču, koju je također izveo žminjski Kapitel, ugovoreni iznos radova bio je 182.775 kuna, s time da je Ministarstvo kulture odobrilo 80.000 kuna, a preostalo Grad Buzet koji je osim toga osigurao i sredstva za usluge nadzora, tako da je sveukupno u obnovu ovog vrijednog sakralnog zdanja, kroz rekonstrukciju krova i sanaciju unutarnje i vanjske žbuke, utrošeno gotovo 300.000 kuna.

(Txt i foto: G. Čalić Šverko/Izvor: https://dvorcistarigradovi.weebly.com/news–vijesti/obnovljena-kapela-sv-roka-zasticene-cuvene-rocke-freske, https://www.glasistre.hr/kultura/obnovljena-kapela-sv-roka-zasticene-cuvene-rocke-freske-574697)

Najave