Subota, 20 travnja, 2024

Pravilnik župnog Caritasa

Članak 1.
Župni Caritas je župno pastoralno tijelo, organizirano od nadležne crkvene vlasti, sa svrhom da u okviru trojstvenog poslanja Crkve, pored naviještanja Evanđelja i liturgije, organizirano oživotvoruje zapovijed ljubavi prema bližnjima.

Članak 2.
Župni Caritas djeluje prema kriterijima i normama što ih određuje Biskupski ordinarijat (Caritas Biskupije Porečko – pulske). U načelu posluje u duhu dobrovoljnog služenja.

Članak 3.
Župni Caritas u širem smislu riječi predstavlja sve vjernike na području Župe, jer je svatko prema svojim mogućnostima dužan aktivno živjeti kršćansku ljubav, a u užem smislu riječi vjernici koji ispune pristupnicu (koji to žele, a Odbor ih primi i upiše u registar članova karitativne skupine) i njihovo članstvo potvrdi Odbor Župnog Caritasa.

Članak 4.
Djelovanjem župnog Caritasa upravlja Odbor, kojemu je na čelu voditelj. Odbor ima još: zamjenika voditelja, blagajnika, zapisničara i druge djelatnike.

Članak 5.
Članove Odbora imenuje mjesni župnik, pošto se posavjetovao s drugim odgovornim članovima Župnog Caritasa i nakon dobivene suglasnosti članova Župnog pastoralnog vijeća.

Članak 6.
Voditelja župnog Caritasa i nositelje ostalih službi biraju članovi Odbora tajnim glasovanjem. Oni se smatraju izabranima kad ih imenuje župnik.

Članak 7.
Odmah nakon imenovanja popis članova Odbora s naznačenim službama župnik treba pismeno dostaviti Biskupskom ordinarijatu, koji izdaje dekret kojim se potvrđuju članovi Odbora župnog Caritasa. Nakon što se dekret javno pročitan u crkvi i uruči članovima, župni je Caritas valjano osnovan.

Članak 8.
Članovima Odbora mandat traje pet godina. Oni nakon isteka mandata vrše službu do konstituiranja novog Odbora.

Članak 9.
Članom Župnog Caritasa prestaje se biti:
a/ smrću;
b/ uzastopnim neopravdanim izostancima sa susreta članova Župnog Caritasa;
c/ odlukom većine članova Odbora.

Članak: 10.
Članstvo pojedinom odborniku prije isteka petogodišnjeg mandata može prestati:
a/ ako sam odbornik podnese obrazloženu ostavku i ona bude prihvaćena na sjednici Odbora;
b/ ako mu većina članova Odbora izglasa nepovjerenje;
c/ ako neki član neopravdano tri puta uzastopce izostane sa sjednica Odbora;
d/ župnikovom razrješnicom.

Članak 11.
Zbog važnih i teških razloga, nakon što se savjetovao sa župnikom i po razgovoru s članovima Odbora, Biskupski ordinarijat može smijeniti pojedine članove Odbora, pa i raspustiti čitav Odbor te imenovati novu upravu.

Članak 12.
Župnik vrši nadzor nad Župnim Caritasom. On bdije da se djelovanje Caritasa odvija u duhu i po smjernicama Crkve, a osobito da se pravično i razborito postupa sa sredstvima Caritasa.

Članak 13.
Župniku treba biti uvijek dostupan uvid u poslovanje župnog Caritasa. On najmanje dvaput godišnje pregledava ukupno materijalno poslovanje, knjige i blagajnički dnevnik ovjerava svojim potpisom.

Članak 14.
Sjednica Odbora župnog Caritasa održava se najmanje jedanput mjesečno (deset puta godišnje),  a susreti članova Župnog Caritasa najmanje dva puta godišnje. Sjednice i susrete saziva voditelj. Ukoliko je voditelj spriječen, saziva ih njegov zamjenik.

Članak 15.
Voditelj treba uvijek na vrijeme obavijestiti župnika o sazivanju sjednice Odbora i susreta članova Župnog Caritasa. Župnik može prisustvovati sjednicama Odbora i susretima članova Župnog Caritasa.

Članak 16.
Župnik može zatražiti da voditelj sazove izvanrednu sjednicu Odbora ili susret članova Župnog Caritasa kojima treba uvijek prisustvovati župnik.

Članak 17.
Vizitacije župnih Caritasa obavlja najmanje svake druge godine, pod nadzorom Biskupskog ordinarijata, ravnatelj Biskupijskog Caritasa ili pojedini član Upravnog vijeća Biskupijskog Caritasa kojeg Biskup za to imenuje. On po potrebi saziva sjednicu Odbora ili susret članova Župnog Caritasa kojima i predsjeda.

Članak 18.
Župni Caritas dostavlja pismeni godišnji izvještaj o svom radu Caritasu Biskupije Porečko – pulske. Izvještaj za proteklu godinu treba poslati najkasnije do 31. ožujka slijedeće godine.

Članak 19.
Gdje to traže opravdani razlozi može se, uz prethodno odobrenje Biskupskog ordinarijata, osnovati međužupni Caritas za dvije ili više župa.

Članak 20.
Župni Caritas posluje s Caritasima i drugim ustanovama izvan Biskupije preko Caritasa Biskupije Porečko – pulske.

Članak 21.
U slučaju da župni Caritas prestane s radom sva njegova imovina prelazi u vlasništvo župe i može se namijeniti isključivo u dobrotvorne svrhe.

Članak 22.
Ovaj Pravilnik župnih Caritasa Porečko – pulske Biskupije stupa na snagu na Čistu srijedu – Pepelnicu, 25, veljače 2004. godine.

                                                                       Mons. Ivan Milovan, v. r.
                                                                       biskup porečki i pulski
Broj: 22/2004.
U Poreču, 16. siječnja 2004.

Najave